Meer dan 90 jaar  – authentieke Nederlandse producten

Algemene voorwaarden Chocolaad

Table of Contents

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
  Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en
  die een overeenkomst op afstand aangaat met Chocolaad Sinds 1928;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand die betrekking heeft op een reeks van producten en/of diensten,
  waarbij de verplichting tot levering en/of afname over een periode wordt gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: ieder middel dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie op te slaan
  persoonlijk aan hem gericht op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
  opgeslagen informatie;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de termijn af te zien van de overeenkomst op afstand
  herroepingstermijn;
 7. Ondernemer de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door Chocolaad Sinds 1928 georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het moment dat de overeenkomst is gesloten;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 – Identiteit van Chocolaad Sinds 1928 de Graaff Chocolaad

Vestigings- & bezoekadres:
Noordeinde 154
2514 GR Den Haag
KVK: 82848289
BTW: NL862627023B01

Telefoon en telefonische bereikbaarheid van de webshop vindt u onder Den Haag Winkel +31 (0)70 2002 370

E-mailadres: info@chocolaad.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een ondernemer en op elke afstand
  overeenkomst die tot stand komt tussen een handelaar en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden opgemaakt
  beschikbaar voor de consument. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Chocolate Company Retail bv voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij Chocolaad Sinds 1928 en dat zij kosteloos aan de consument zullen worden toegezonden. zo spoedig mogelijk bij de
  verzoek van de consument.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan geldt in afwijking van het vorige lid, en daarvoor
  Als de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ontvangt de consument de tekst van deze algemene voorwaarden
  en voorwaarden elektronisch, op zodanige wijze dat de consument deze op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensbron
  vervoerder. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Chocolaad Sinds 1928 voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen en dat op zijn verzoek
  zij worden elektronisch of op andere wijze kosteloos aan de consument toegezonden.
 4. In gevallen waarin daarnaast specifieke product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn
  algemene voorwaarden, het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing en de consument kan dat
  bij onverenigbare algemene voorwaarden altijd een beroep doen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het gunstigst is
  voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld
  vermeld in de aanbieding.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
  Als Chocolaad Sinds 1928 gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Chocolate Company Retail bv niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten hij heeft
  betrokken zijn bij het aanvaarden van het aanbod. Dit omvat met name:
  • de prijs, inclusief belastingen;
  • eventuele bezorgkosten;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarvoor Chocolaad Sinds 1928 garant staat voor de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand op een andere grondslag worden berekend dan het reguliere basistarief voor de gekozen communicatietechniek;
  • of een overeenkomst na het sluiten ervan wordt gedeponeerd, en zo ja, op welke wijze deze toegankelijk is
   de consument;
  • de wijze waarop de consument informatie kan verkrijgen over de gegevens die hij in het kader van de overeenkomst heeft verstrekt, alsmede de wijze waarop hij deze vóór het sluiten van de overeenkomst kan corrigeren;
  • de talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan Chocolaad Sinds 1928 onderworpen is en de wijze waarop de consument deze kan raadplegen
   deze gedragscodes elektronisch; En
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand, in geval van een overeenkomst die de duur van de duur van de overeenkomst inhoudt
   periodieke levering van producten of diensten.

Artikel 5 – Het contract

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment waarop
  de consument aanvaardt het aanbod en aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Chocolate Company Retail bv de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg. Zolang deze aanvaarding niet door Chocolaad Sinds 1928 is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Chocolaad Sinds 1928 passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Chocolaad Sinds 1928 passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Chocolaad Sinds 1928 kan zich – binnen wettelijke kaders – informeren over de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Geeft Chocolaad Sinds 1928 uit dat onderzoek goede gronden om van het sluiten van de overeenkomst af te zien, dan heeft hij het recht gemotiveerd een bestelling of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Chocolaad Sinds 1928 zal bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een toegankelijke duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het kantooradres van de vestigingsplaats van Chocolaad Sinds 1928 waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en de wijze waarop hij dit doet, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • informatie over garanties en bestaande after-sales service;
  • de gegevens opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij Chocolaad Sinds 1928 deze vóór het sluiten van de overeenkomst al aan de consument heeft verstrekt;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de looptijd van de overeenkomst langer is dan één jaar
   onbepaald.
 6. In geval van een overeenkomst van langere duur is de bepaling in het vorige lid uitsluitend van toepassing op het eerste
  levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij levering van producten
  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden
  redenen, gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product door ons is ontvangen
  de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Chocolaad Sinds 1928 bekend gemaakte vertegenwoordiger. Hierna heeft de consument nogmaals veertien dagen de tijd om het product terug te sturen.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal alleen maar uitpakken
  dan wel het product gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle bijbehorende onderdelen en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Chocolaad Sinds 1928 retourneren, conform de redelijke en redelijke eisen. duidelijke instructies die door Chocolaad Sinds 1928 zijn verstrekt.
  Bij levering van diensten
 3. Bij dienstverlening heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende minimaal veertien dagen, ingaande op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
 4. Om gebruik te kunnen maken van zijn herroepingsrecht zal de consument handelen overeenkomstig de redelijke en duidelijke instructies die Chocolaad Sinds 1928 bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering heeft verstrekt.

Artikel 7 – Kosten bij herroeping

 1. Als een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten daarvan voor zijn rekening
  het retourneren van de goederen.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Chocolaad Sinds 1928 dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting van herroepingsrecht

 1. Chocolaad Sinds 1928 kan eraan uitsluiten dat de consument een herroepingsrecht heeft voor zover voorzien in
  lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Chocolaad Sinds 1928 dit bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, duidelijk heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a) die door Chocolaad Sinds 1928 tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk een persoonlijk karakter hebben;
  c) die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
  d) die snel bederven of verouderd raken;
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarover Chocolaad Sinds 1928 geen invloed heeft
  invloed;
  f) voor individuele kranten en tijdschriften;
  g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware, waarbij de consument de verzegeling heeft verbroken.
  Vanwege de aard van chocoladevoedselproducten en om hygiënische redenen kan de consument geen chocoladeproducten van welke aard dan ook retourneren.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a) die betrekking hebben op logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode;
  b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de herroepingstermijn is verstreken;
  c) met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Chocolaad Sinds 1928 producten of diensten aanbieden tegen variabele prijzen, indien deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop Chocolaad Sinds 1928 geen invloed heeft. Het aanbod dient rekening te houden met de gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventuele prijzen vermeld zijn
  aanbevolen prijzen.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn
  van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien Chocolaad Sinds 1928 dit bedongen heeft en:
  a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b)de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in aanbiedingen van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Chocolaad Sinds 1928 garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen.
  en/of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum dat de overeenkomst werd gesloten. Indien overeengekomen staat Chocolaad Sinds 1928 er tevens voor in dat het product geschikt is voor een andere dan normale bestemming.
 2. Een door Chocolaad Sinds 1928, fabrikant of importeur aangeboden garantieregeling doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die een consument op grond van de overeenkomst tegenover Chocolaad Sinds 1928 kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Chocolaad Sinds 1928 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Chocolaad Sinds 1928 het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Chocolaad Sinds 1928 zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dat een vervangend artikel wordt geleverd, zal uiterlijk bij de bezorging op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending komen voor rekening van Chocolaad Sinds 1928.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Chocolaad Sinds 1928 tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Chocolaad Sinds 1928 bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De producten worden zo verpakt dat zij tot een buitentemperatuur van 22 graden Celsius zonder kwaliteitsverlies kunnen worden afgeleverd, ervan uitgaande dat het bezorgbedrijf erin slaagt het product binnen 24 uur te leveren. Mocht de kwaliteit van het product ondanks zorgvuldige verzending niet voldoende zijn, dan kan de klant en/of ontvanger van het product contact opnemen met Chocolaad Sinds 1928. Wij zullen de klacht in behandeling nemen volgens het klachtenprotocol.
 8. Leveringen van bederfelijke chocoladeproducten bij temperaturen boven de 22 graden Celsius vinden uitsluitend plaats op eigen risico van de klant of onder betaling van de meerkosten voor gekoelde verzending. Overige leveringen zijn beperkt tot producten en bestellingen die producten bevatten die niet houdbaar zijn bij temperaturen boven de 22 graden. Wij zullen de consument tijdig informeren over de leveringsprocedure bij hogere temperaturen.

Artikel 12 – Transacties met verlengde looptijd: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

 1. De consument heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst voor onbepaalde tijd, die voor onbepaalde tijd is gesloten, op te zeggen
  regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor de
  regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten aan het einde van de bepaalde termijn, met inachtneming van de
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Bij overeenkomsten zoals omschreven in de eerste twee leden kan de consument:
  – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  – ze opzeggen op dezelfde wijze als waarop ze zijn aangegaan;
  – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als voor Chocolaad Sinds 1928.

  Verlenging
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of
  diensten mogen niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een vaste periode.
 5. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd
  voor de regelmatige levering van dag- of weekbladen of tijdschriften kan automatisch worden afgesloten
  verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, als de consument de vrijheid heeft om op te zeggen
  dit verlengde contract tegen het einde van de verlenging, met een opzegtermijn die niet langer is
  een maand.
 6. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor het geregeld afleveren van producten of diensten mag dat alleen zijn
  automatisch verlengd voor onbepaalde tijd als de consument daar te allen tijde recht op heeft
  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en, in geval van een overeenkomst,
  regelmatig, maar minder dan één keer per maand, dag- of weekbladen of tijdschriften verstrekken, een periode die
  niet langer dan drie maanden duurt.
 7. Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor het geregeld ter introductie afleveren van dag- of weekbladen en
  tijdschriften (proefabonnementen of kennismakingsabonnementen) worden niet automatisch verlengd en wel
  eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur

 8. Als de duur van een overeenkomst langer duurt dan een jaar, heeft de consument na een jaar te allen tijde het recht
  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en
  De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat voortijdige beëindiging van het contract onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover geen andere datum is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen te worden voldaan
  na het ingaan van de herroepingstermijn zoals bepaald in artikel 6 lid 1. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaan deze 14 dagen in op het moment dat de consument de bevestiging van de overeenkomst door Chocolaad Sinds 1928 ontvangt.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Chocolaad Sinds 1928 te melden.
 4. Bij wanbetaling van de consument heeft Chocolaad Sinds 1928, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

 1. Chocolaad Sinds 1928 voorziet in een klachtenprocedure, waaraan voldoende bekendheid is gegeven, en zal een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure behandelen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Chocolaad Sinds 1928, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Chocolaad Sinds 1928 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht naar verwachting een langere verwerkingstijd zal vereisen, kan de
  De ondernemer zal binnen 14 dagen reageren, waarbij de ontvangst wordt bevestigd en wordt aangegeven wanneer de consument een meer kan verwachten
  uitgebreid antwoord.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten gesloten tussen Chocolaad Sinds 1928 en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die niet tussen Chocolaad Sinds 1928 en de koper kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij Chocolaad Sinds 1928 de voorkeur geeft aan vestiging in de vestigingsplaats van de koper.

Artikel 16 – Gebruik van gegevens

 1. Chocolaad Sinds 1928 behandelt klantgegevens vertrouwelijk en zal geen klantinformatie weggeven of verkopen aan derden die niet operationeel verbonden zijn met Chocolaad Sinds 1928.
 2. Chocolaad Sinds 1928 behoudt zich het recht voor om klanten periodiek op de hoogte te stellen van nieuwe producten, aanbiedingen en nieuws. De klant heeft het recht en de mogelijkheid om zichzelf uit te sluiten van dergelijke marketingactiviteiten via de link “uitschrijven” bij ontvangst van een dergelijke mailing.